نمایش تمام دوره های موضوعی زبان

آموزش زبان عبری – سطح 3 – زمستان 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 3 – زمستان 96
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه از 10 دی - 16:30 الی 19:30

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان اسپانیولی – سطح دو – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان اسپانیولی – سطح دو – زمستان 96
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه از 13 دی ماه - 16:30 الی 19:30

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان اسپانیولی – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان اسپانیولی – پاییز 96
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع:22مهر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه - 16:15 الی 19:15 (شروع:15مهر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:15 الی 19:15 (شروع:16مهر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – پاییز 96
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع:19مهر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 و جمعه 9 الی 12 (شروع:20مهر)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – پاییز 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 و جمعه 9 الی 12 (شروع:20مهر)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – متوسطه – خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – متوسطه – خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16 الی 19 (شروع:5آذر)

10 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه - 16 الی 19 (شروع:19مهر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – پاییز 96
موسسه طلوع

پنجشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:20مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 4 – پاییز 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 4 – پاییز 96
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع:19مهر)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال