نمایش تمام دوره های موضوعی زبان

عربی سطح دو – بانوان – پاییز 97 موسسه طلوع
عربی سطح دو – بانوان – پاییز 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16 الی 19 (از 7 مهر)

30 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی – آقایان – پاییز 97 موسسه طلوع
عربی – آقایان – پاییز 97
موسسه طلوع

پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (از 29 آذر)

30 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 97
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 14 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان – آقایان – پاییز 97 موسسه طلوع
زبان – آقایان – پاییز 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 23 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان سطح سه – بانوان – پاییز 97 موسسه طلوع
زبان سطح سه – بانوان – پاییز 97
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه 16:15 الی 19:15 (از 16 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان سطح دو – بانوان – پاییز 97 موسسه طلوع
زبان سطح دو – بانوان – پاییز 97
موسسه طلوع

سه شنبه ها 17 پنجشنبه ها 16:30 (از 17 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان سطح سه – آقایان – پاییز 97 موسسه طلوع
زبان سطح سه – آقایان – پاییز 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 16 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان سطح دو – آقایان – پاییز 97 موسسه طلوع
زبان سطح دو – آقایان – پاییز 97
موسسه طلوع

یکشنبه و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (از 19 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان – بانوان – پاییز 97 موسسه طلوع
زبان – بانوان – پاییز 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16:15 الی 19:15 (از 22 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی سطح 3 – آقایان و بانوان – صحف (روزنامه و مجله) موسسه طلوع
عربی سطح 3 – آقایان و بانوان – صحف (روزنامه و مجله)
موسسه طلوع

سه شنبه ساعت 16 (از 6 شهریور)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی سطح دو – آقایان – شهریور 97 موسسه طلوع
عربی سطح دو – آقایان – شهریور 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 (از 5 شهریور)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان ترکی استانبولی – تابستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان ترکی استانبولی – تابستان 97
موسسه طلوع

زمستان 97

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال