نمایش تمام دوره های موضوعی زبان

زبان – آقایان – تابستان 97 موسسه طلوع
زبان – آقایان – تابستان 97
موسسه طلوع

یکشنبه و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16 الی 19 (1 اردیبهشت)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 (26 فروردین)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16 الی 19 (26 فروردین)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 جمعه 9 الی 12 (23 فروردین)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – برادران الف – سطح 1 – تابستان 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – برادران الف – سطح 1 – تابستان 97
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – خواهران – سطح 1 – تابستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان عبری – خواهران – سطح 1 – تابستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 20 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 97
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (26 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان اسپانیولی – سطح سه موسسه طلوع
آموزش زبان اسپانیولی – سطح سه
موسسه طلوع

شنبه 16:30 الی 19:30 (از 26 آبان)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

شنبه و چهاشنبه 16:15 الی 19:15 (29 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (29 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:15 الی 19:15 (27 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال