نمایش تمام دوره های موضوعی زبان

آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (27 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

بهار 97

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

بهار 97

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 15:30 الی 18:30 (2 اردیبهشت)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – زمستان 96
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه از 1 بهمن - 16 الی 19

10 جلسه بمدت 5 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – زمستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه(16 الی 19) و جمعه(9 الی 12) از 5 بهمن

10 جلسه بمدت 5 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – زمستان 96
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه از 18 دی ماه - 16:15 الی 19:15

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – زمستان 96
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه از 20 دی ماه - 16:30 الی 19:30

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – زمستان 96
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه از 30 دی - 15:15 الی 18:15

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – زمستان 96
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه از 1 بهمن - 15:15 الی 18:15

16 جلسه به مدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – زمستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه(16 الی 19) و جمعه(9 الی 12) از 28 دی ماه

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – زمستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه(16 الی 19) و جمعه(9 الی 12) از 21 دی ماه

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال