نمایش تمام دوره های موضوعی زبان

زبان 5 بانوان – صبح – تابستان 97 موسسه طلوع
زبان 5 بانوان – صبح – تابستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه 10 الی 13 (از 1 مرداد)

12

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – برادران ب – سطح 1 – تابستان 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – برادران ب – سطح 1 – تابستان 97
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (27 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی سطح سه – بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
عربی سطح سه – بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه 16 الی 19:30 (از 8 مرداد)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی سطح دو – آقایان – تابستان 97 موسسه طلوع
عربی سطح دو – آقایان – تابستان 97
موسسه طلوع

سه شنبه و چهارشنبه 18 الی 20 (از 20 تیر)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان سطح سه و چهار – بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
زبان سطح سه و چهار – بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16:15 الی 19:15

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان سطح دو – بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
زبان سطح دو – بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه 17 الی 20 (از 1 مرداد)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان سطح دو – آقایان – تابستان 97 موسسه طلوع
زبان سطح دو – آقایان – تابستان 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 27 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
لهجه عراقی ویژه اربعین – بانوان موسسه طلوع
لهجه عراقی ویژه اربعین – بانوان
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 (از 15 شهریور)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
لهجه عراقی ویژه اربعین – آقایان موسسه طلوع
لهجه عراقی ویژه اربعین – آقایان
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 (از 15 شهریور)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی – بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
عربی – بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16 الی 19 (از 3 مرداد)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی – آقایان – تابستان 97 موسسه طلوع
عربی – آقایان – تابستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 18 (از 20 تیر)

15 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان سطح یک – بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
زبان سطح یک – بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

سه شنبه 17 الی 20 و پنجشنبه 16:15 الی 19:15 (از 21 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال