نمایش تمام دوره های موضوعی زبان

آموزش زبان عبری ترم 1 – آقایان – تابستان 98 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری ترم 1 – آقایان – تابستان 98
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 16 تیر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان اسپانیولی – سطح چهار موسسه طلوع
آموزش زبان اسپانیولی – سطح چهار
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 18 الی 19:30 (از 14 بهمن)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی سطح 3 – آقایان و بانوان – صحف (روزنامه و مجله) موسسه طلوع
عربی سطح 3 – آقایان و بانوان – صحف (روزنامه و مجله)
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:15 الی 19:15 (از 15 بهمن)

10

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی بانوان 4 – زمستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی بانوان 4 – زمستان 97
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه 15:30 الی 19:30 (از 15 دی)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی بانوان 3 – زمستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی بانوان 3 – زمستان 97
موسسه طلوع

سه شنبه و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (از 13 دی)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی آقایان 3 – زمستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی آقایان 3 – زمستان 97
موسسه طلوع

یکشنبه و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (از 13 دی)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی بانوان 2 – زمستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی بانوان 2 – زمستان 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16 الی 19 (از 16 دی)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی آقایان 2 – زمستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی آقایان 2 – زمستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 12 دی)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی آقایان 2 – زمستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی آقایان 2 – زمستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 دی)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عبری 3 – زمستان 97 سهیل کثیری نژاد
عبری 3 – زمستان 97
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 15 دی)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی – بانوان – پاییز 97 موسسه طلوع
عربی – بانوان – پاییز 97
موسسه طلوع

دوشنبه 16 الی 19 (از 26 آذر)

30 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال