انقلاب اسلامی ماهیتی فرهنگی دارد و رشد و تعالی آن از رهگذر تعمیق معرفت دینی، ایمان روشن بینانه و بصیرت سیاسی و فرهنگی می گذرد. متاسفانه نهادهای رسمی متولی دانش و فرهنگ با مصائب نظری بسیاری دست به گریبان اند. فراواني منابع دست چندم و ترجمه اي و ناکافي و حضور اساتيدي که به طور کامل و يا نسبي به گفتمان سکولار غرب تعهد دارند، همچنين گرايشهاي پوزيتويستي و ليبراليستي در عرصه هاي علمي و فرهنگي باعث شده تا همواره دانشجويان نخبه که دغدغه هاي فرهنگي و تاريخي خاصي دارند به مطالعات جنبي تمايل پيدا کنند.
انقلاب اسلامي ايران با دورنماي ايجاد تمدن اسلامي داعيه رهايي از سيطره تفکر و فرهنگ غرب و پي ريزي نوع جديدي از انديشيدن و زيستن را با الهام از مباني اسلامي داشته است. اين جريان بي بديل اقتضا دارد تا دانش پژوهان جوان به عنوان بازوي توانمند فکري، با آگاهي از سير تاريخي غرب، شناسايي وضعيت فعلي اين تمدن، فهم نسبت تمدن اسلامي با اين تمدن و واکاوي مؤلفه ها و شئون مدرنيته با يک آگاهي کامل به وضعيت حال حاضر جهان، با تکيه بر مباني اسلامي گشايش دهنده راه تفکر آينده باشند.
موسسه فرهنگی طلوع با برگزاری دوره ی آموزشی «به سوی تمدن اسلامی» دغدغه ی اصیل انقلاب اسلامی را در گذر از غربزدگی فکری و فرهنگی و تفکر در امکان های تحقق تمدن اسلامی پیگیری می کند؛ دسترسی به اساتید و نخبگان را برای جوانان متعهد به آرمان انقلاب اسلامی آسانتر کرده و آنها را در ترویج و تعمیق گفتمان اصیل انقلاب یاری خواهد کرد.