نمایش تمام دوره های موضوعی زبان

آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 96
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:18مهر)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فشرده مکالمه عربی – ویژه اربعین – برادران – پاییز 96 رحیم کثیر
آموزش فشرده مکالمه عربی – ویژه اربعین – برادران – پاییز 96
رحیم کثیر

دوشنبه ها - 17 الی 19:30 (شروع:3مهر)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فشرده مکالمه عربی ویژه اربعین – خواهران – پاییز 96 رحیم کثیر
آموزش فشرده مکالمه عربی ویژه اربعین – خواهران – پاییز 96
رحیم کثیر

پنجشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:6مهر)

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 3 – تابستان 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 3 – تابستان 96
سهیل کثیری نژاد

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:17تیر)

51 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16 الی 19 (شروع:25تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – تابستان 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و پنجشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:19تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:24تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – برادران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – برادران – تابستان 96
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:25تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16:15 الی 19:15 (شروع:24تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و پنجشنبه ها - 16:15 الی 19:15 (شروع:19تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:15 الی 19:15 - (شروع:25تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – تابستان 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:26تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال