نمایش تمام دوره های موضوعی هنر

تدوین بانوان – تابستان 97 محسن آقایی
تدوین بانوان – تابستان 97
محسن آقایی

یکشنبه 16:30 الی 19:30 (از 21 مرداد)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین آقایان – تابستان 97 محسن آقایی
تدوین آقایان – تابستان 97
محسن آقایی

یکشنبه 16:30 الی 19:30 (از 17 تیر)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – تابستان 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – تابستان 97
عباس گودرزی

سه شنبه 18:15 الی 19:30 (از 2 مرداد)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی – تابستان 97 عباس گودرزی
طراحی – تابستان 97
عباس گودرزی

دوشنبه 18:15 الی 19:30 (از 1 مرداد)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی  – بانوان – تابستان 97 احمد ناطقی
عکاسی – بانوان – تابستان 97
احمد ناطقی

یکشنبه 16:30 الی 17:45 (از 24 تیر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی – آقایان – تابستان 97 احمد ناطقی
عکاسی – آقایان – تابستان 97
احمد ناطقی

شنبه 18:15 الی 19:30 (از 23 تیر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – خواهران – بهار  97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – خواهران – بهار 97
احمد ناطقی

شنبه 16:15 الی 17:30 (1 اردیبهشت)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – بهار 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – بهار 97
احمد ناطقی

یکشنبه 17:45 الی 19 (2 اردیبهشت)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح دو – بهار 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح دو – بهار 97
احمد ناطقی

شنبه 17:45 الی 19

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح سه – بهار 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح سه – بهار 97
احمد ناطقی

یکشنبه 16:15 الی 17:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 1 – بهار 97 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 1 – بهار 97
عباس گودرزی

دوشنبه 16:30 الی 17:45 (27 فروردین)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح یک – بهار 97 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح یک – بهار 97
عباس گودرزی

سه شنبه 16:30 الی 17:45 (28 فروردین)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال