نمایش تمام دوره های موضوعی هنر

آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – زمستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – زمستان 96
احمد ناطقی

یکشنبه از 10 دی - 18:15 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تربیت مدرس عکاسی – زمستان 96 احمد ناطقی
تربیت مدرس عکاسی – زمستان 96
احمد ناطقی

دوشنبه ها از 18 دی - 15 الی 16:15

6 تا 10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) محمد رضا سرشار
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی)
محمد رضا سرشار

مجازی(صوت)

1380 دقیقه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی(3) – پاییز 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی(3) – پاییز 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:23مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – پیشرفته(2) – پاییز 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – پیشرفته(2) – پاییز 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:22مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – پاییز 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – پاییز 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:23مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – پاییز 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – پاییز 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:22مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – پاییز 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – پاییز 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 18 الی 19:15 (شروع:23آبان)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – پاییز 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – پاییز 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:2آبان)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 2 – پاییز 96 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 2 – پاییز 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:1آبان)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 1 – پاییز 96 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 1 – پاییز 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 18 الی 19:15 (شروع:1آبان)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه فیلمنامه سید محمد حسینی
کارگاه فیلمنامه
سید محمد حسینی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:21شهریور)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال