نمایش تمام دوره های موضوعی هنر

عکاسی آقایان – پاییز 98 احمد ناطقی
عکاسی آقایان – پاییز 98
احمد ناطقی

یکشنبه ها 18:30 الی 19:45 (از 31 شهریور)

7 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی بانوان – پاییز 98 احمد ناطقی
عکاسی بانوان – پاییز 98
احمد ناطقی

شنبه ها 18:15 الی 19:30 (از 30 شهریور)

7 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – پاییز 98 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – پاییز 98
عباس گودرزی

شنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 11 آبان)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – پاییز 98 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – پاییز 98
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (از 14 آبان)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی ترم 2 – تابستان 98 احمد ناطقی
عکاسی ترم 2 – تابستان 98
احمد ناطقی

یکشنبه ها 16:30 الی 17:45 (از 16 تیر)

7 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – تابستان 98 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – تابستان 98
عباس گودرزی

دوشنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 31 تیر)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی حمیدرضا حافظی
کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی
حمیدرضا حافظی

پنجشنبه ها 16 الی 19 (از 10 مرداد)

54 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی پرتره – بانوان فاطمه ابراهیمی
عکاسی پرتره – بانوان
فاطمه ابراهیمی

پنجشنبه ها 14:30 الی 19:30 (از 3 مرداد)

30 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی بانوان – تابستان 98 احمد ناطقی
عکاسی بانوان – تابستان 98
احمد ناطقی

شنبه ها 16:30 الی 17:45 (از 15 تیر)

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی آقایان – تابستان 98 احمد ناطقی
عکاسی آقایان – تابستان 98
احمد ناطقی

شنبه ها 18:15 الی 19:30 (از 15 تیر)

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی ترم 3 – بهار 98 احمد ناطقی
عکاسی ترم 3 – بهار 98
احمد ناطقی

شنبه ها 17:45 الی 19 (از 24 فروردین)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی ترم 2 – بهار 98 احمد ناطقی
عکاسی ترم 2 – بهار 98
احمد ناطقی

یکشنبه ها 17:45 الی 19

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال