دوره های حضوری سیده فاطمه حسینی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.