دوره های حضوری داود شمس :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.