دوره های حضوری روح الله فاطمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.