دوره های حضوری رضا کاظم پور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.