دوره های حضوری رشید احمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.