دوره های حضوری لیلا حسین زاده عمرانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.