دوره های حضوری علی پورمحمودی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.