دوره های حضوری حمید غلام علی تبار :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.