دوره های حضوری مرتضی مصلح :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی مرتضی مصلح :