دوره های حضوری مهدی طاهری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.