دوره های حضوری مهروش شمس :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.