دوره های حضوری علی زاهدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.