دوره های حضوری محمد جواد مقصودی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.