دوره های حضوری مریم محمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.