دوره های حضوری مهدیه دهقانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.