دوره های حضوری فاطمه صادقی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.