دوره های حضوری هادی عزیزیان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.