دوره های حضوری عبدالرحيم قاسمي نژاد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی عبدالرحيم قاسمي نژاد :