دوره های حضوری فاطمه نعیمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.