دوره های حضوری فاطمه دیّاری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.