دوره های حضوری فاطمه رحمتي :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.