دوره های حضوری فرزانه حصای :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی فرزانه حصای :