دوره های حضوری محمدقاسم کریمی ورکی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.