دوره های حضوری آمنه پازکی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.