دوره های حضوری مجتبی خاکی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.