دوره های حضوری علی موسوی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.