دوره های حضوری محمد صالحی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.