دوره های مرتبط

22-amini
درامدی بر جریان شناسی سیاسی پس از پیروزی انقلاب
استاد : پرویز امینی

زمان کلاس : شنبه 14 - 16

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
23-khandozi
جریان شناسی اقتصاد سیاسی پس از انقلاب اسلامی
استاد : احسان خاندوزی

زمان کلاس : شنبه 17:30 - 19

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
24-moghadamfar
دیپلماسی عمومی و تکنیک های جنگ روانی
استاد : حمید مقدم فر

زمان کلاس : یک شنبه 14 - 16

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
27-shiralinia
تاریخ جنگ و راز قطعنامه 598
استاد : جعفر شیر علی نیا

زمان کلاس : دوشنبه 15 تا 17

تعداد جلسات : 6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال