دوره های استاد علی رضا شفاه :

دوره های آموزشی فعال علی رضا شفاه
آموزش مقدماتی فلسفه علی رضا شفاه
آموزش مقدماتی فلسفه
علی رضا شفاه

مجازی

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 40,000 تومان