دوره های استاد رضا پورحسین :

دوره های آموزشی فعال رضا پورحسین
روان شناسی و سینما رضا پورحسین
روان شناسی و سینما
رضا پورحسین

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 90,000 تومان