دوره های استاد شهاب اسفندیاری :

دوره های آموزشی فعال شهاب اسفندیاری
نظریه های جهانی شدن شهاب اسفندیاری
نظریه های جهانی شدن
شهاب اسفندیاری

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 200,000 ریال