دوره های استاد غلامرضا حیدری ابهری :

دوره های آموزشی فعال غلامرضا حیدری ابهری
خداشناسی برای کودکان غلامرضا حیدری ابهری
خداشناسی برای کودکان
غلامرضا حیدری ابهری

مجازی

9 جلسه (70 دقیقه)

آفلاین تصویری

حضوری : غیر فعال
مجازی : 140,000 تومان