دوره های حضوری یاسمن مجیدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.