دوره های حضوری نجمه حیدری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.