دوره های حضوری فاطمه مطهری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.