دوره های حضوری هستی عشقی صحرایی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.