دوره های حضوری سمیه محمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.