دوره های حضوری سیدمهدی هاشمی منش :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.