دوره های حضوری ساجده فاضلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی ساجده فاضلی :